1. GORM 中文文档

Golang写的,开发人员友好的ORM库。本文档是基于 GORM v1.x 版本的文档翻译的。

1.1. 概述

 • 全功能ORM(几乎)
 • 关联(包含一个,包含多个,属于,多对多,多种包含)
 • Callbacks(创建/保存/更新/删除/查找之前/之后)
 • 预加载(急加载)
 • 事务
 • 复合主键
 • SQL Builder
 • 自动迁移
 • 日志
 • 可扩展,编写基于GORM回调的插件
 • 每个功能都有测试
 • 开发人员友好

1.2. 安装

go get -u github.com/jinzhu/gorm

1.3. 升级到V1.0

1.4. 快速开始

package main

import (
  "github.com/jinzhu/gorm"
  _ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/sqlite"
)

type Product struct {
 gorm.Model
 Code string
 Price uint
}

func main() {
 db, err := gorm.Open("sqlite3", "test.db")
 if err != nil {
  panic("连接数据库失败")
 }
 defer db.Close()

 // 自动迁移模式
 db.AutoMigrate(&Product{})

 // 创建
 db.Create(&Product{Code: "L1212", Price: 1000})

 // 读取
 var product Product
 db.First(&product, 1) // 查询id为1的product
 db.First(&product, "code = ?", "L1212") // 查询code为l1212的product

 // 更新 - 更新product的price为2000
 db.Model(&product).Update("Price", 2000)

 // 删除 - 删除product
 db.Delete(&product)
}
Copyright © Kilvn 2021. all right reserved,powered by Gitbook最后更新时间: 2021-06-09 16:12:02

results matching ""

  No results matching ""