SINTER

SINTER key [key ...]

返回一个集合的全部成员,该集合是所有给定集合的交集。

不存在的 key 被视为空集。

当给定集合当中有一个空集时,结果也为空集(根据集合运算定律)。

可用版本:

>= 1.0.0

时间复杂度:

O(N * M), N 为给定集合当中基数最小的集合, M 为给定集合的个数。

返回值:

交集成员的列表。

redis> SMEMBERS group_1
1) "LI LEI"
2) "TOM"
3) "JACK"

redis> SMEMBERS group_2
1) "HAN MEIMEI"
2) "JACK"

redis> SINTER group_1 group_2
1) "JACK"
Copyright © Kilvn 2021 all right reserved,powered by Gitbook最后更新时间: 2021-06-04 19:45:19

results matching ""

    No results matching ""